Erfenis in Tenerife, een nalatenschap in Spanje: De uitleg die we hieronder geven is van toepassing op het gehele grondgebied van Spanje, inclusief de Canarische Eilanden. Enkel het belastingsaspect zal verschillend zijn, daar elke autonome regio andere taksen en heffingen hanteert. Wij kunnen u helpen over het gehele grondgebied van Spanje om de erfenis vlot te laten verlopen, maar aangezien we zelf gevestigd zijn op Tenerife en het meerendeel van onze klanten ook vastgoed heeft op de eilanden, ligt de nadruk van onze uitleg bij Tenerife en de Canarische Eilanden.

Erfenis in Tenerife

Een nalatenschap, of een erfenis in Tenerife, is niet iets dat u van thuis uit kan regelen. Uw Belgische/Nederlandse notaris kan dit immers NIET (volledig) voor u regelen, daarvoor doet u een beroep op onze diensten. Hiervoor neemt u best contact met ons op voor een persoonlijke evaluatie van uw dossier en situatie. Wij kunnen u bijstaan voor zowel een nalatenschap op de Canarische Eilanden als een nalatenschap in Spanje, daar de procedure voor een erfenis in Tenerife dezelfde is als voor een erfenis in Spanje. Enkel de belastingen zijn anders (voordeliger) op Tenerife dan het vasteland.

De belangrijkste vragen waarop we hier een algemeen antwoord willen geven zijn:

 • Is een Spaans testament nodig? Of kan een erfenis in Tenerife geregeld worden zonder testament of met een Belgisch testament?
 • Welk recht (land) is bevoegd om de erfenis in Tenerife te regelen?
 • Wat is de rol van de Belgische en of Spaanse notaris bij een erfenis in Tenerife?
 • Waar en hoeveel belastingen dienen betaald te worden?
 • Hoe verloopt de procedure en wat gaan wij voor u doen?

De uitleg die hieronder volgt, is gebaseerd op het feit dat de overledene (erflater) een Belg was en woonachtig in België, met een tweede verblijf gelegen op Tenerife en met Belgische erfgenamen. In mensentaal: man en vrouw (beiden Belgen) hebben een buitenverblijf op Tenerife, de man overlijdt, en de vrouw en de 2 kinderen wonen nog steeds in België. (ps: Belgen en Nederlanders vallen onder dezelfde regelgeving wat Spanje betreft. U kan dus gerust overal “België” vervangen door “Nederland” en “Belg” door “Nederlander”)

Testament

Is een Spaans testament nodig voor het regelen van de nalatenschap in Spanje?

Het korte antwoord is: nee. Dit is niet noodzakelijk.

U kan perfect uw erfenis in Tenerife regelen zonder een Spaans testament. Dit kan zelfs zonder een Belgisch testament. In ons voorbeeld hierboven – waarbij zowel de erflater (overledene) als de erfgenamen (vrouw en kinderen) allemaal in België wonen – zal het dossier voor de erfenis in België geopend worden en behandeld worden door de Belgische notaris (zie hieronder). De Belgische notaris zal in eerste instantie moeten opzoeken en uitmaken wie de erfgenamen zijn, dit via opzoekingen in het Belgisch Centraal Register der Testamenten, eigen geschreven testamenten, huwelijksakten enz. Wanneer het naar Belgisch recht duidelijk is wie de erfgenamen zijn, zullen wij dit controleren met het Spaans Ministerie van Justitie om te zien of er al dan niet een Spaans testament werd opgesteld. Meer uitleg over een Spaans testament kan u vinden op onze pagina: het Spaans Testament.

Toepasselijk Recht

Welk recht is van toepassing? Met andere woorden, hoe gaat de procedure nu verder, via België of via Spanje?

De Europese erfrechtverordening stelt dat het toepasselijk erfrecht deze is van de woonplaats van de erflater. In ons voorbeeld is de man een Belg en woont in België en dus is het toepasselijk recht België, niettegenstaande dat het vastgoed zich op Tenerife bevindt.

Welk erfrecht van toepassing is, is zeer belangrijk daar de nalatenschapregels binnen Europa sterk verschillend zijn tussen de landen. We komen terug op ons voorbeeld: de Belgische notaris zal hiervoor bevoegd zijn en aldus een verklaring van erfrecht opstellen (zie verder) die als basis zal dienen voor de afhandeling hier in Spanje.

Maar stel nu dat de erflater een Belg is, in Frankrijk woont en een buitenverblijf heeft op Tenerife. Dan is Frankrijk het land waar de erfenis zal geopend worden. Tenzij er uitdrukkelijk, via testament, een ander rechtsgebied gekozen is, namelijk de nationaliteit van de erflater, België.

De Notaris

Wat de rol van de notaris betreft, moeten we dit onderverdelen (nog steeds ons voorbeeld volgend) in de rol van de Belgisch en de Spaanse notaris.

 • De Belgische notaris zal de nalatenschap in België openen. Hierin wordt het wereldwijd vermogen van de erflater opgenomen. Met andere woorden al zijn bezittingen (zowel roerende als onroerende) in België maar ook zijn buitenverblijf op Tenerife. Er wordt dus door de Belgische notaris een verklaring van erfrecht (of een Europese Erfrechtverklaring) opgemaakt waarin de verdeling van de goederen wordt opgenomen. Op basis hiervan kunnen we in Spanje verder en de nodige stappen ondernemen.
 • De Spaanse notaris zal op zijn beurt een akte van aanvaarding van de nalatenschap moeten opstellen enkel en alleen voor de goederen op het grondgebied van Spanje. Naar analogie met de Belgische verklaring van erfrecht, zullen we in Spanje overgaan tot het opstellen van een notariële akte die benoemt wie de erfgenamen zijn en de waarde van de goederen. Dit zal als basis dienen voor het betalen van de belastingen (zie verder) en de inschrijving in het Register der Eigendommen van de nieuwe eigenaars van het buitenverblijf op Tenerife.

Het is zéér belangrijk dat de tweede stap, met name de Spaanse notariële akte, tevens verleden wordt. Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat de erfgenamen denken dat alles in orde is daar de Belgische notaris alles heeft opgenomen, en de Belgische belastingen betaald geweest zijn. Echter weet Spanje van niets en is er aldus hier totaal niets geregeld, wat voor de nodige problemen zal zorgen bij een eventuele verkoop van het vastgoed, een geblokkeerde Spaanse bankrekening enz.

Belastingen

Waar, hoeveel en op welke manier dienen er belastingen betaald te worden? (Ons voorbeeld is nog steeds van toepassing)

 • In België: De erfgenamen zullen in België erfrechtbelasting moeten betalen. Dit gebaseerd op de waarde van de goederen (hoe meer vermogen, hoe meer belastingen) en de verwantschap met de erflater (echtgenote, kinderen, broers en zussen, …) Deze belasting wordt geheven op het wereldwijd vermogen van de erflater! Dus de waarde van de buitenlandse goederen wordt bijgeteld bij de waarde van de Belgische goederen en in België geheven en betaald a rato van de Belgische tarieven en tabellen. De algemene regel is de 3-9-27% belasting in rechte lijn voor de drie belastingschijven.
 • In Spanje: De erfgenamen zullen in Spanje ook erfrechtbelasting moeten betalen! De erfgenamen zullen echter enkel en alleen het erfrecht moeten betalen op het buitenverblijf dat op het Spaanse grondgebied gelegen is. Daarbij komen natuurlijk alle extra kosten zoals de notaris, de (her)inschrijving in het Register der Eigendommen, onze kosten enz. Denk dus zeker niet dat wanneer u de procedure in België gedaan hebt, het voor Spanje in orde is!

Aangezien er een dubbel belastingverdrag is afgesloten met Spanje, zullen de belastingen die in Spanje betaald worden voor de erfenis, echter vrijgesteld worden in België. Stel dat u bijvoorbeeld in België 10.000 euro erfrecht dient te betalen en in Spanje 2.500 euro, zal u op de 10.000 euro van België een vrijstelling (vermindering) krijgen van de 2.500 euro van Spanje, op voorwaarde dat u kan aantonen dat dit reeds betaald werd in Spanje. Het spreekt voor zich dat u van ons alle nodige relevante stukken hiervoor zal krijgen zodat u niet dubbel getaxeerd wordt!

Procedure

Door onze nauwe banden met zowel het Belgische als het Spaanse notariaat, zijn wij in staat om uw erfenis in Tenerife, of een nalatenschap in Spanje volledig tot een goed eind te brengen. Vlot en zonder zorgen, dat is de garantie die we u geven, te samen met een uitstekende dienstverlening.

Wij zullen u dan ook zo veel mogelijk ontzien van de Spaanse bureaucratie en meteen in contact treden met uw notariskantoor in België om van hen de nodige documenten te verkrijgen, zodat wij op onze beurt in Spanje het nalatenschapsdossier kunnen openen.

Voor de afhandeling van de nalatenschap in Spanje, zijn er twee mogelijkheden:

 • De erfgenamen zijn persoonlijk aanwezig en gaan samen met ons mee naar de Spaanse notaris om alle formaliteiten te vervullen en de aanvaarding van de erfenis te ondertekenen.
 • De erfgenamen geven een volmacht aan ons, zodat wij alles regelen en behartigen, zonder dat zij hier aanwezig moeten zijn. Dit heeft als groot voordeel dat u niet dient te reizen en wij houden u volledig op de hoogte van de status van het dossier.

Opgelet, u heeft 6 maanden de tijd om de nalatenschap te openen in Spanje na het overlijden van de erflater. Om gebruik te maken van het dubbel belastingverdrag, is het aangeraden om éérst de erfenis in Tenerife af te handelen vooraleer de erfenis in België wordt afgerond. In de meeste gevallen zullen we u dus aanraden om een volmacht aan ons te geven voor het afhandelen van uw erfenisdossier hier in Spanje, zodat dit zo snel en vlot mogelijk gebeurt.

Welke documenten zullen wij nodig hebben van u of via uw notaris moeten bekomen?

 • Kopie identiteitskaart of paspoort van de erflater
 • Het Spaanse NIE nummer van de erflater
 • Internationaal (meertalig) overlijdensattest
 • Verklaring van erfrecht voorzien van een apostille (wij kunnen voor de vertaling naar het Spaans zorgen)
 • Gegevens van de (on)roerende goederen in Spanje gelegen
 • Gegevens van de erfgenamen, zodat wij een tweetalige notariële volmacht kunnen opmaken

Er komt natuurlijk heel wat meer kijken bij het regelen van de nalatenschap in Spanje dan deze documenten. Wij zullen ook het volgende regelen voor uw nalatenschap in Spanje:

 • Controleren of het onroerend goed wel degelijk eigendom is van de erflater
 • Controleren of er nog schulden op berusten (bankleningen, onbetaalde rekeningen enz)
 • Controleren of de gemeentebelastingen en het kadastraal inkomen betaald werden
 • Berekenen van de fiscale waarde van het onroerend goed (voor belastingsdoeleinden)
 • Indien gewenst een officieel schattingsverslag laten opmaken (marktwaardebepaling)
 • Berekenen van de te betalen gemeentelijke meerwaardebelasting (plusvalía)
 • Berekenen van de totale kosten van de nalatenschap
 • Opvragen bij het Spaans Ministerie van Justitie of er een Spaans testament of wilsbeschikking is
 • Uw nalatenschap volledig juridisch begeleiden en regelen (met of zonder uw aanwezigheid)
 • Bekomen van NIE’s voor de erfgenamen indien zij hier nog niet in het bezit van zijn
 • Aanmelden van de erfgenamen bij de Spaanse fiscus
 • Betalen van alle belastingen, heffingen en taksen ten gevolge van de aanvaarding en uitvoering van de erfenis
 • Omzetten van alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …) op naam van de erfgenamen
 • Aanmelden van de erfgenamen als nieuwe eigenaars bij de bevoegde overheden
 • Domiciliëren op de bankrekening van de erfgenamen van alle nutsvoorziening, inclusief het jaarlijks kadastraal inkomen (IBI) en de basura (huisvuil)taksen.
 • Opvolging en berekening van de jaarlijkse belasting niet-residenten die verschuldigd zal zijn door de erfgenamen
 • Indien van toepassing, opvolging en berekening van de jaarlijkse vermogensbelasting die verschuldigd zal zijn door de erfgenamen

Kortom, wij zullen instaan voor ALLES wat te maken heeft met uw nalatenschap in Spanje, zelfs zonder dat u aanwezig bent of moet zijn. Neem contact met ons op om uw dossier te bespreken en ervoor te zorgen dat uw belangen behartigd worden!

erfenis in Tenerife